ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
ณ หมู่บ้านปางช้างแม่ปิง บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
   ณ หมู่บ้านปางช้างแม่ปิง บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แผนที่ https://goo.gl/maps/JZEf6SNf8Kk สามารถเล่นน้ำ ทานข้าว พร้อมเปิดเป็นสถานที่ท้องเที่ยวอีกแห่งของ ตำบลอินทขิล
 02 เมษายน 2561