ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย​ภายนอกเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)​ ก

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย​ภายนอกเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)​ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอินทขิล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยตนเอง โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ทำการยืนยันก่อนเข้าระบบ สามารถเข้าประเมินตามแบบวัดได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7lpch8 หรือ QR Code ดังภาพที่แนบมานี้

 
 04 มิถุนายน 2563