ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
การมอบเบี้ยยังชีพ ประเภทรับเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์​การรับเบี้ยยังชีพประเภทรับเงินสดของเทศบาลตำบลอินทขิล ประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องในสถานการณ์​การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 31 มีนาคม 2563