ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
จุดคัดกรองก่อนเข้าติดต่อราชการ

จุดคัดกรองหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล มีการตรวจวัดอุณหภูมิ​ไข้และใช้เจลล้างมือก่อนเข้าติดต่อราชการ เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19

 31 มีนาคม 2563