ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน

เนื่องด้วยสถานการณ์​การระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อ เทศบาลตำบลอินทขิลจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเฝ้าระวังโรคติดต่อดังกล่าวภายในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย

 23 มีนาคม 2563