ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
ประกาศเทศบาลตำบลอินทขิล เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอินทขิล ประจำปีงบประจำ
 16 มกราคม 2563