ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
 11 ธันวาคม 2561

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย​ภายนอกเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)​ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอินทขิล ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยตนเอง โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ทำการยืนยันก่อนเข้าระบบ สามารถเข้าประเมินตามแบบวัดได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7lpch8 หรือ QR Code ดังภาพที่แนบมานี้

 
 04 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์​การรับเบี้ยยังชีพประเภทรับเงินสดของเทศบาลตำบลอินทขิล ประจำเดือนเมษายน 2563 เนื่องในสถานการณ์​การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 31 มีนาคม 2563

จุดคัดกรองหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล มีการตรวจวัดอุณหภูมิ​ไข้และใช้เจลล้างมือก่อนเข้าติดต่อราชการ เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19

 31 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์​การระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อ เทศบาลตำบลอินทขิลจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเฝ้าระวังโรคติดต่อดังกล่าวภายในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วย

 23 มีนาคม 2563

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทขิล รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ตามเวลาราชการ) สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 28 มกราคม 2563

 16 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากกรมการจัดหางานให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสามารถเข้าดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.doe.go.th

 03 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลอินทขิล ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล ช่วยแจ้งข้อมูลแก่พนักงานสำรวจที่ลงสำรวจพื้นที่ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อนำมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ​ภาษี​และทรัพย์สิน

 25 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลอินทขิลได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อให้กำกับการดำเนินงานของหน่วยงานเอง และเพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ของประชาชน สามารถดูข้อมูลได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอินทขิล

 07 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลอินทขิลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นแผนงานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ของประชาชน สามารถดูข้อมูลได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอินทขิล

 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลอินทขิล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอินทขิลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)แล้ว

 

 20 สิงหาคม 2562

ทางเทศบาลตำบลอินทขิลได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ได้บันทึกข้อมูลผลการประเมินในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลอินทขิลจึงได้นำผลการประเมินมาแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

 23 สิงหาคม 2561

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ
1) มาตรการระยะเร่งด่วน
     1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น
              (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ
              (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

     1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น
               (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล
               (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ
               (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

2) มาตรการระยะยาว
       ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย >>> 

http://www.intakhin.go.th/index.php?_mod=aGVscG1l&type=YWRkbmV3

 13 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ โครงการ“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 สามารถร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 14 มกราคม 2562

 [1]  2