ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      กองการศึกษานายอนุชาติ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสำเนียง ยอดภพ
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเดื่อ


นางสาวสุนิษา โทปุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางศิริรัตน์ ญาณะตื้อ
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเดื่อ


นางสาวนุชนาฎ ภูพิทักษ์ธรรม
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด


นางสาวอาภรณ์ จะหา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาด

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา