ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      กองช่างนายสอาด พากเพียร
ผู้อำนวยการกองช่างนายนิคม สายปัญญาใย
นายช่างโยธาชำนาญงานนายยุทธพล อิ่นแก้ว
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายณัฐภาคย์ สุขมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางมุกดา กองสถาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนพพล พันธุศรี
คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ กองช่าง