ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      กองคลังนางกรรณิกา ขัติยะ
ผู้อำนวยการกองคลังนางจุฑาทิพ เจนชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางเบญจลักษณ์ มิรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายพิสิษฐ์พล ตันอินต๊ะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวรัชฎาภรณ์ ทวีคูณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวกิ่งผกา พาจรทิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

อำนาจหน้าที่ กองคลัง