ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      สำนักปลัดเทศบาลนายอนุชาติ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นางสาววลัยรักษ์ ทิพยสุภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางธัญญาภรณ์ หวันทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศศิิภรณ์ ดวงดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


- ว่าง -
นิติกร


นายนิพนธ์ บรรจง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวศิริวรรณ จอมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมศิริ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน


นางสาวอรประภา อภิรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมัทชนก สิงห์ลอ
คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล