ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      แผนการดำเนินงาน


รายการวันที่
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256318 ตุลาคม 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256201 พฤศจิกายน 2561
แผนดำเนินงานประจำปี 256107 มิถุนายน 2561
แผนดำเนินงาน ประจำปี 256006 มิถุนายน 2560
แผนดำเนินงาน ประจำปี 255908 มิถุนายน 2560
แผนดำเนินงาน ประจำปี 255806 มิถุนายน 2559
แผนดำเนินงาน ประจำปี 255906 มิถุนายน 2559

 [1]