ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      งานกิจการสภา


รายการวันที่
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256329 พฤษภาคม 2563
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256329 พฤษภาคม 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/256228 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทขิล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256228 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/256203 ธันวาคม 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256202 กันยายน 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256202 กันยายน 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256220 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 20 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256220 สิงหาคม 2562
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256227 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256126 พฤศจิกายน 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256130 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256123 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/256129 พฤษภาคม 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256107 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/256128 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256024 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/256023 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256017 สิงหาคม 2560

 [1]  2