ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายการวันที่
รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี256204 ตุลาคม 2562

 [1]