ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


รายการวันที่
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนพฤษภาคม 256301 มิถุนายน 2563
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนเมษายน 256305 พฤษภาคม 2563
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนมีนาคม 256301 เมษายน 2563
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนกุมภาพันธ์ 256304 มีนาคม 2563
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนมกราคม 256301 กุมภาพันธ์ 2563
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนธันวาคม 256203 มกราคม 2563
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนพฤศจิกายน 256202 ธันวาคม 2562
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจิตของเจ้าหน้าที่ฯเดือนตุลาคม 256201 พฤศจิกายน 2562

 [1]