ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      ระเบียบข้อกฏหมาย


รายการวันที่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256001 ตุลาคม 2561
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254201 ตุลาคม 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254001 ตุลาคม 2561
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม01 ตุลาคม 2561
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254201 ตุลาคม 2561
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255801 ตุลาคม 2561
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 01 ตุลาคม 2561
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254610 มกราคม 2561
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.253910 มกราคม 2561
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม10 มกราคม 2561
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256001 พฤษภาคม 2560

 [1]