ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รายการวันที่
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน10 ตุลาคม 2561
แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการของ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลอินทขิล10 มกราคม 2561

 [1]