ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายการวันที่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)10 ตุลาคม 2560

 [1]