ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


รายการวันที่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256302 มีนาคม 2563

 [1]