ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี


รายการวันที่
แผนพัฒนาพนักงานบุคลากรประจำปี พ.ศ.2561-256320 ตุลาคม 2561

 [1]