ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


รายการวันที่
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ04 มกราคม 2561
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส04 มกราคม 2561

 [1]