ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


รายการวันที่
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตามแบบ สขร.103 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ตามแบบ สขร.106 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ตามแบบ สขร.103 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ตามแบบ สขร.105 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามแบบ สขร.101 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ตามแบบ สขร.102 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ตามแบบ สขร.104 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามแบบ สขร.106 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามแบบ สขร.102 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ตามแบบ สขร.103 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตามแบบ สขร.102 กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ตามแบบ สขร.105 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ตามแบบ สขร.101 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตามแบบ สขร.101 มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 ตามแบบ สขร.101 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 ตามแบบ สขร.101 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามแบบ สขร.101 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ตามแบบ สขร.101 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ตามแบบ สขร.101 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามแบบ สขร.101 ธันวาคม 2561

 [1]  2