ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายการวันที่
รายงานการคำนวณปริมาณงาน เทศบาลตำบลอินทขิล31 ตุลาคม 2560
รายงานวิเคราะห์ค่างาน เทศบาลตำบลอินทขิล31 ตุลาคม 2560

 [1]