ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายการวันที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี04 มกราคม 2562
ประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม23 มิถุนายน 2557

 [1]