ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      เทศบัญญัติอื่น ๆ


รายการวันที่
เทศบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.256206 มิถุนายน 2562
เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.256001 กันยายน 2560
เทศบัญญัติเรื่องตลาด พ.ศ.256001 กันยายน 2560
เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.256001 กันยายน 2560
เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.255629 เมษายน 2556
เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.255521 พฤศจิกายน 2555
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.256120 สิงหาคม 2561
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256110 เมษายน 2561

 [1]