ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น


รายการวันที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น15 มิถุนายน 2562

 [1]