ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

 

 

วิสัยทัศน์ : “ชุมชนเข็มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา รักษาประเพณีวัฒนธรรม มุ่งนำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”

 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล

        อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ดังต่อไปนี้

                    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

                    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                    (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

                   (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                   (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                   (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                   (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                   (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                   (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                   (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                   (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                   (9) เทศพาณิชย์

 1. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

                   (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

                   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                   (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

                   (5) การสาธารณูปการ

                   (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                   (9) การจัดการศึกษา

                   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                   (12) การปรังปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                   (14) การส่งเสริมกีฬา

                   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                   (18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                   (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่นๆ

                   (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                   (25) การผังเมือง

                   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                   (28) การควบคุมอาคาร

                   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ

                   สำนักปลัดเทศบาล

                   สำนักปลัดเทศบาล  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนและบัตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานสวัสดิการสังคม  งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม และ           งานส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย    

 1. งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ  รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ และอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตร กำหนดนโยบาย วางแผนงาน  และดำเนินงานวิชาการเกษตรตามแผนการวัดและประเมินผล  การดำเนินงาน การเกษตร กำหนดระบบและวิธีการ ด้านนิเทศ ควบคุมการติดตามผล และประเมินด้านการเกษตร จัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตร จัดประชุมดำเนินการเผยแพร่กิจการการเกษตรให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนะแนววิชาการเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคลการสรรหาและบรรจุ

บุคคล เข้ารับราชการ  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติ การรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป และงานกิจการสภาเทศบาล  โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือแปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงาน การประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น โดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้ และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ  เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผน หรือโครงการ  ติดตามประเมินผล  การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือ ความมั่นคงของประเทศทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  ของเทศบาลหรือเมืองพัทยา และโครงการระดับชาติระดับกระทรวง  ระดับกรมหรือระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานนิติการ รับผิดชอบเกี่ยวกับทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่น  การร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม เทศบัญญัติ กฎ  ระเบียบ และข้อบังคับ  การสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การดำเนินการทางคดี  การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 3. งานสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์

และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายวางแผนงานและดำเนินงานวิชาการสุขาภิบาลตามแผน วัด  และประเมินผลการดำเนินงานสุขาภิบาล  การจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างระบบเบ็ดเสร็จในด้านการรวบรวม  การขนส่ง  การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และการกำจัด กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุมติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และงานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน และอบรมด้านการสุขาภิบาล จัดการประชุมและดำเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและแนะแนวทางวิชาการสุขาภิบาล กำหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล  อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                   กองคลัง

                   กองคลัง  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน และงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชี

ทั่วไปของส่วนราชการ  เช่น  การตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญ  คู่จ่าย เงินลงบัญชี  ทำรายงาน การบัญชี  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานพัสดุและทรัพย์สิน  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจ่าย การเก็บรักษา  การซ่อมแซม  และบำรุงรักษา  การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด  การทำสัญญา  การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ 

คำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม  รับชำระเงิน  เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี  จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ   เก็บรักษาหลักฐาน การเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและประเมินภาษี  การเก็บรักษาและนำส่งเงิน เป็นต้น  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

                   กองช่าง

                   กองช่าง  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานก่อสร้างและประสานงานสาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ  ส่ง  ลงทะเบียนหนังสือ  เก็บและค้นหาหนังสือ  รวบรวมข้อมูล  ร่าง  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง คัดสำเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา  การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้าง  ด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ควบคุมตรวจสอบ ความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับมอบหมาย

                   กองการศึกษา

                   กองการศึกษา ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ 

 1. งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ  ส่ง  ลงทะเบียนหนังสือ  เก็บและค้นหา

หนังสือ  รวบรวมข้อมูล  ร่าง  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  คัดสำเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ  อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                   -  ด้านส่งเสริมการศึกษา  รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห์  การวิจัย เสนอ เกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ  การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-  ด้านส่งเสริมกีฬา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกิจการศาสนา  รับผิดชอบเกี่ยวกับ             

งานศูนย์เยาวชน งานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น งานสันทนาการโรงเรียน งานสันทนาการชุมชน งานอยู่ค่ายพักแรม งานศิลปหัตถกรรม  งานนาฏศิลป์ งานดนตรีและขับร้อง งานอดิเรก งานอ่าน-เขียน-พูด งานกีฬา  งานกิจกรรม สันทนาการ งานสังคม  งานกิจกรรมพิเศษ  งานกิจกรรมเข้าจังหวะ งานบริการอาสาสมัคร งานห้องสมุดประชาชน   งานจัดสวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน  งานลูกเสือ กาชาด งานการศึกษานอกโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 1. กำกับดูแลผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. ดูแลความประพฤติ สุขภาพและส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของเด็กก่อนวัยเรียน

โดยใช้สื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก รวมถึง การติดต่อสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และพฤติกรรมของเด็กให้มีประสิทธิภาพ

 1. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ได้แก่ ให้เด็กได้พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการเคลื่อนไหว

ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต สำรวจ ค้นคว้า ทดสอบ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้เรียนรู้จากของจริง และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดบรรยากาศให้เด็ก ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กับผู้ใหญ่ ให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม  รวมทั้งปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมไทย และมีโอกาสได้แสดงออก อย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคม

 1. ประเมินพัฒนาการเด็กด้านสุขภาพ ใช้สมุดบันทึก สุขภาพ หรือแบบรายงาน

พัฒนาเด็ก หรือแบบบ่งชี้พฤติกรรมตามวัยตามเด็กเพื่อบันทึก การชั่งน้ำหนัก  จัดส่วนสูง การให้วัคซีนภูมิป้องกันโรค บันทึกการเจ็บป่วยด้านพัฒนาการเด็กหรือแบบบ่งชี้พฤติกรรมตามวัยเด็กและรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงพฤติกรรมที่สงสัยว่าจะมีปัญหาเพื่อร่วมมือแก้ไข

 1. นิเทศและตรวจสอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ

และนำผลการนิเทศใช้ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและตัวเด็กมาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน

 1. จัดทำแผนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามกำหนดการสอนและ

สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยปรับให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

 1. จัดทำระเบียนสะสม เป็นการจัดทำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นข้อมูล

การติดตามเด็กและใช้ข้อมูลเพื่อการแนะแนวเป็นรายบุคคล ทำรายงานและสถิติของชั้นเรียน จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษาและส่งเสริมเผยแพร่ทางวิชาการ

 1. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย