ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล


ข้อมูลทั่วไป
     ที่ตั้ง
        เทศบาลตำบลอินทขิล  ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 18  ตำบลอินทขิล  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยอยู่ห่างจากอำเภอแม่แตงไปทางทิศเหนือประมาณ 
5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
  
    ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลแม่นะ  อำเภอเชียงดาว
    ทิศใต้            ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลสันมหาพน และเทศบาลตำบลแม่แตง
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าและเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
   
     เนื้อที่
        เทศบาลตำบลอินทขิล  มีเนื้อที่ประมาณ  35.76  ตารางกิโลเมตรหรือ 22,312.5 ไร่
   
     ภูมิประเทศ
         เทศบาลตำบลอินทขิล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีความลาดชันเป็นพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์  และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

    จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่บ้าน
         หมู่ที่  9      บ้านทับเดื่อ
         หมู่ที่ 12     บ้านปางห้วยตาด
         หมู่ที่ 13     บ้านปางกว้าง
         หมู่ที่ 14     บ้านแม่ทะลาย
         หมู่ที่ 15     บ้านปางเวียงด้ง
         หมู่ที่ 16     บ้านปางกื้ด
         หมู่ที่ 17     บ้านมืดกา
         หมู่ที่ 18     บ้านหนองผึ้ง
         หมู่ที่ 19     บ้านห้วยฝักดาบ
    จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล  เต็มทั้งหมู่บ้าน  9  หมู่  ได้แก่  หมู่ที่  9,  12,  13,14,  15,  16,  17 , 18  และหมู่ที่  19
 
    ท้องถิ่นอื่นในตำบล
         -  จำนวนเทศบาล    1    แห่ง    ( เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา )   

    แผนที่โดยสังเขปของเทศบาลตำบลอินทขิล