ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      
นายวิระศักดิ์ เจนชัยภูมิ
ประธานสภานายตรัยเทพ รักประสิทธิ์
รองประธานสภา


นายพลากร ญาณตื้อ
เลขานุการสภา
นางต่อมแก้ว ตรีกลาง
สมาชิกสภา เขต 1


นายสมเกียรติ จันทร์เพ็ง
สมาชิกสภา เขต 1


นายอนันต์ วิริยะสิริโรจน์
สมาชิกสภา เขต 1


นายทัชพงษ์ ไทรรัตตัญญู
สมาชิกสภา เขต 1นางสนทยา บุญมาก
สมาชิกสภา เขต 2


นายบัณฑิต สงวนธรรม
สมาชิกสภา เขต 2


นายปั๋น ดวงพิชัย
สมาชิกสภา เขต 2


ร.ต.ต.สุขสวัสดิ์ มณีโชติ
สมาชิกสภา เขต 2