ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

กิจกรรม Big CleaningDay ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลอินทขิลได้จัดกิจกรรม Big Cleaning​ Day ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรค


 
26 มีนาคม 2563