ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพหรือเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ประสงค์รับเงินสด


 
08 ตุลาคม 2562