ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

มอบเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพหรือเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ประสงค์รับเงินสด


 
05 กันยายน 2562