ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินการโครงการประเพณีเข้าพรรษา และพิธีกรรมทางศาสนา ประจำปี 2562 ขึ้น  โดยจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  และจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  บัดนี้การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

17 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2562  ณ ลานริมฝั่งแม่น้ำปิง ตรงข้ามวัดทับเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยภายในงานมีกิจกรรมสรงน้ำพระ, การประกวดปั๋นปอนผู้สูงอายุ, การประกวดตัดตุงไส้หมู, การแข่งขันผู้สูงอายุหัวเราะ, การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ, การแข่งขันลาบพื้นเมือง, การแข่งขันส้มตำลีลา และการแข่งขันกีฬาเปตอง  บัดนี้การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

18 เมษายน 2562

เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางกว้าง  โดยการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

04 มีนาคม 2562

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอินทขิล ใช้ลานกีฬา เป็นพื้นที่ทางสังคม ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา การพบปะพูดคุย ในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน

15 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลอินทขิลได้จัดกิจกรรม Big Cleaning​ Day ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรค

26 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลอินทขิลจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศร  กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็กๆให้รับความรู้จากบูธกิจกรรม และความสนุกสนานจากซุ้มเกมต่างๆ เทศบาลตำบลอินทขิลขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

13 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลอินทขิลจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลอินทขิล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอินทขิล

03 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพหรือเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ประสงค์รับเงินสด

08 ตุลาคม 2562

โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลอินทขิลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลอินทขิล

27 กุมภาพันธ์ 2562

ระหว่างวันที่ 12 - 21 มี.ค. 2562 ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

25 มีนาคม 2562

วันที่ 11 - 26 มิถุนายน 2562 ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ออกพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลอินทขิล จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

28 มิถุนายน 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลอินทขิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ และได้กราบนมัสการนักเทศน์ตุ๊จกขวัญใจศรัทธาประชาชน ตุ๊ลุงสมศักดิ์ หรือท่านพระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ แห่งอารามสันติสุข อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับการมีคุณธรรมที่ดีในการทำงาน

07 สิงหาคม 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพหรือเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2562 แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ประสงค์รับเงินสด

05 กันยายน 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอินทขิลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11 และจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน“ กฎหมายสามัญประจำบ้าน รู้ไว้ ไม่ถูกโกง ”เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

26 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 พนักงานเทศบาล ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้าน ณ เทศบาลตำบลอินทขิล เพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ให้อภัยแก่ผู้น้อยก่อให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมต่อไป

19 เมษายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1