ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      


นายประจักษ์ ถาน้อย
ปลัดเทศบาล
นายอนุชาติ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหนัาสำนักปลัดเทศบาล


นางกรรณิกา ขัติยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสอาด พากเพียร
ผู้อำนวยการกองช่างนายอนุชาติ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา