ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง                      

หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลตำบลอินทขิล


เทศบาลตำบลอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-046546 , 1669

เทศบาลตำบลอินทขิล053-046 546
นายกเทศมนตรีต่อ 12
ปลัดเทศบาลต่อ 18
สำนักปลัดเทศบาลต่อ 15
งานป้องกันต่อ 13
กองคลังต่อ 16
กองช่างต่อ 17
โทรสาร 053-046565

แผนที่เทศบาลตำบลอินทขิล