ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

1
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

------------------------------

+ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอินทขิล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอินทขิล

+ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรีต่อการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเพิ่มทักษะสร้างอาชีพด้วยการเย็บปักตุ๊กตาจากผ้าฝ้าย

+ เพื่อให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และเกิดผลดีต่อองค์กร สังคม และเพื่อเป็นการรวมพลัง ความสามัคคีของสตรีในหมู่บ้านหันมาสนใจและสร้างบทบาทให้สังคมได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น

20 กันยายน 2566

ครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

-------------------------------------

+ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอินทขิล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลอินทขิล

+ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการดำรงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมปฏิบัติการทำอาหารเพื่อสุขภาพ เมนู “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” 

+ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งด้านการให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

20 กันยายน 2566

โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม และ วันที่ 1 กันยายน 2566

--------------------------------------------

+ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลอินทขิล ได้จัดโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอินทขิล

+ มีกิจกรรมบรรยายอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพร และอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำน้ำมันไพล

+ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมแพทย์แผนไทย และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

20 กันยายน 2566

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
----------------------
???? สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอินทขิล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
30 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
----------------------
???? สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอินทขิล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล และให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพด้านวินัยและการรักษาวินัย
30 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566
----------------------------
???? สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวและผู้ดูแลคนพิการในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการ และจิตใจอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
16 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสแก่บุคลากร เทศบาลตำบลอินทขิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

--------------------------------------

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสแก่บุคลากร เทศบาลตำบลอินทขิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดำรงชัย  ไชยมงคล  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของเทศบาลตำบลอินทขิลมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ทั้งยังทำให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นของพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอินทขิล

09 สิงหาคม 2566

โครงการปลูกป่าหน้าฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
----------------------------------
???? เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าหน้าฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เรียนเชิญหน่วยงานภายนอกร่วมกิจกรรมปลูกป่าและจิตอาสาร่วมกัน เช่น สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้ใหญ่บ้าน , อำเภอแม่แตง , กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวรมหาราช , กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 , สถานีตำรวจภูธร , หน่วยรักษาป่าไม้บ้านปางกว้าง และประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกป่าส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ดูแลรักษา อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
21 กรกฎาคม 2566

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ไตรมาส 4,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
---------------------------
????งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอินทขิล ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 9 คน ในพื้นที่ตำบลอินทขิล
12 กรกฎาคม 2566

ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ณ บ้านปางกื้ด,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

----------------------------

- นายทิง  วรวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลอินทขิล ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) กับหน่วยงาน 7 ภาคีอำเภอแม่แตง ณ ลานกิจกรรมบ้านปางกื้ด ม.16 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหาความต้องการให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย มีรายได้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์

- การช่วยเหลือด้านสังคมมีการช่วยเหลือในการทำของใช้ในครัวเรือนเอง เช่น ทำน้ำยาล้างจาน และด้านสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดมอบความรู้แนะนำสาธิตการคัดแยกขยะ การทำที่ทิ้งขยะเปียก ทำน้ำหมักชีวภาพและแจกจ่ายเมล็ดพืชผักให้ชาวบ้านปลูกกินในครัวเรือน

12 กรกฎาคม 2566

ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
????เมื่อวันที่ 14 - 28 มิถุนายน 2566
????งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน คว่ำภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังและแจกทรายอะเบทร่วมกับ อสม.ประจำแต่ละหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่เทศบาลตำบลอินทขิล จำนวน 9 หมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
05 กรกฎาคม 2566

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

        เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยได้รับเกียรติจากนายโชคทวี ศรีเที่ยง ปลัดอำเภอแม่แตง(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

“ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”

28 มิถุนายน 2566

ร่วมอบรมโครงการการให้ความรู้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอินทขิล ได้เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อเรื่อง “ถอดระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ละเมิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น การบริหารการเงินกองคลัง การใช้จ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย” ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

28 มิถุนายน 2566

กิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปางห้วยตาด,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
???? เทศบาลตำบลอินทขิลได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลอินทขิล โรงเรียนปางห้วยตาด และประชาชนในพื้นที่ ณ ลานกีฬา หมู่ที่ 12 บ้านปางห้วยตาด ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
21 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลอินทขิล,demowms.itglobal.co.th

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลอินทขิล ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบธ จัดการแหล่งน้ำขัง หมู่ที่ 18 บ้านหนองผึ้ง

16 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (142 รายการ)