ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของเทศบาลตำบลอินทขิล          วิสัยทัศน์(Vision) : ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา  รักษาประเพณีวัฒนธรรม  มุ่งนำคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
//
// //
//
แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
2,738
เดือนที่แล้ว
3,614
ปีนี้
29,246
ปีที่แล้ว
39,060
ทั้งหมด
181,766
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 1 ต.ค. 2561
2พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.25581 ต.ค. 2561
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 ต.ค. 2561
4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1 ต.ค. 2561
5พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.25401 ต.ค. 2561
6พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.25421 ต.ค. 2561
7ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 ต.ค. 2561
8พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม10 ม.ค. 2561
9พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.253910 ม.ค. 2561
10พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254610 ม.ค. 2561
11รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25601 พ.ค. 2560

1